top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

เว็บไซต์นี้จัดทำโดย บริษัท นาญ่า เฮลท์แคร์ จำกัด (“บริษัท”) โดยให้บริการข้อมูลและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท การใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการต้องตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายใน www.be2sis.com ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ทางบริษัทไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำซ้ำ หรือปลอมแปลงข้อมูล รวมถึงระบบการให้บริการต่างๆ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

• ผู้ใช้บริการต้องทำการสมัครขอใช้บริการ ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง และกำหนด "ชื่อบัญชีการใช้งาน" และ "รหัสผ่าน" ของตนเอง ตามวิธีการขั้นตอนของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน ผ่านช่องทางตามที่บริษัทกำหนดไว้

• ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษา "ชื่อบัญชีการใช้งาน" และ "รหัสผ่าน" ไว้เป็นความลับ ผู้ใช้บริการยอมรับว่า หากมีการใช้งานเว็บไซต์ หรือทำรายการใดๆ โดย "รหัสผ่าน" ของตนเอง ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น

• การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่น ที่มีการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น หากผู้ใช้บริการตกลงที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงไว้ ความเสี่ยงการกระทำนั้น และความรับผิดชอบจะอยู่กับผู้ใช้บริการเพียงผู้เดียว ทางบริษัทไม่รับประกันหรือรับรองเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง รวมถึงข้อมูล สินค้า และบริการ บนเว็บไซต์นั้นๆ

• ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการส่งผ่านเว็บไซต์ หรือส่งให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการสมัคร คำถาม ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นของบริษัท

• ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ อาจจะมีข้อผิดพลาด ผู้ใช้บริการสามารถแจ้ง หรือให้คำแนะนำ กับบริษัทได้ แต่จะไม่นำข้อผิดพลาดดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

• ทางบริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขนี้เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข จะมีผลเมื่อมีการประกาศในเว็บไซต์ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้งานเว็บไซต์ ภายหลังที่ได้มีประกาศการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขลงในเว็บไซต์นี้แล้วถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนั้น

bottom of page