top of page

ข้อกำหนดการจัดส่งสินค้า และคืนสินค้า

ข้อกำหนดการจัดส่งสินค้า

• บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามหมายเลขรายการสั่งซื้อ กรณีสินค้าที่หมายเลขรายการสั่งซื้อต่างกัน ผู้ใช้บริการอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน

• บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และว้นหยุดนักขัตฤกษ์) โดยระยะเวลาการจัดส่งสินค้าไม่เกิน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับการชำระเงิน สำหรับการจัดส่งในพื้นที่พิเศษ และพื้นที่เข้าถีงยาก อาจจะใช้เวลามากกว่าปกติ

 

ข้อกำหนดการยกเลิกการสั่งซื้อ 

• กรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำรายการสั่งซื้อเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้

 

ข้อกำหนดการคืนสินค้า

• ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า ซึ่งสินค้านั้นจะต้องอยู่ในสภาพปกติ พร้อมจำหน่าย และยังไม่มีการใช้งาน โดยสามารถจัดส่งสินค้ากลับมาได้ที่ศูนย์กระจายสินค้า

 

บริษัท นาญ่า เฮลท์แคร์ จำกัด

89/392 หมู่ 8 ตำบล เสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140

 

• บริษัทจะดำเนินการคืนเงิน และแจ้งคืนวงเงิน (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า หากสินค้าไม่อยุ่ในสภาพปกติ พร้อมจำหน่าย

bottom of page